SIEI: SUPORT INTENSIU PER A L'ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA

A principi del curs 2016-2017 es va incorporar a l'institut Guinovarda l'equip SIEI, dos psicopedagogs i un educador destinats a donar suport intensiu per a l’escolarització inclusiva d'alumnes amb NEE.
En aquesta unitat atenem entre 5 i 8 alumnes. Es prioritza el suport al  professorat del grup ordinari, mitjançant la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i/o l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup. Així mateix, es desenvolupen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho fan indispensable.


Objectiu
Afavorir l'autonomia i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials dels alumnes. Les adaptacions que es fan les determinen en el seu pla individualitzat. És l’equip docent qui estableix els criteris per a l’atenció i l’avaluació d’aquest alumnat treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat  i del SIEI.
En el Pla Individual es contemplen objectius específics d'habilitats adaptatives relatius a aspectes com Autonomia i iniciativa personal,  Comunicació,  Aprendre a aprendre i Viure en comunitat.

2


Com treballem
La nostra manera de treballar és molt flexible per adaptar-nos a les necessitats dels alumnes. Els tipus bàsics d'intervenció son:
Suport al grup ordinari
Aplicació d'estratègies metodològiques per afavorir l'assoliment dels continguts ordinaris del seu grup de referència.
Elaboració puntual de materials específics
Habilitats socials i hàbits d’autonomia personal
Festes i sortides
Suport en petit grup
Orientació espai-temps. Anticipació d’esdeveniments
Processos cognitius bàsics (percepció, atenció i memòria)
Ús de l’ordinador, eina d’aprenentatge i diversió.


Coordinació:

  • Professorat implicat: orientadors/es, professors/es.

  • Serveis externs: EAP, CSMIJ, Hospitals de Dia, altres professionals o associacions

  • Comissió d’atenció a la diversitat. Reunió setmanal on es prenen decisions educatives respecte a la gestió i l’atenció dels alumnes i recursos de suport del centre.

  • Pares: comunicació freqüent mitjançant agendes, telèfon, mail i entrevistes.

 1

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png6.png
1
Online

Go to top