L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és l'etapa formativa que es desenvolupa una vegada acabada l'educació primària, i comprèn 4 cursos acadèmics. Normalment s'inicia l'any en el que es compleixen els 12 anys i s'allarga fins als 16, tot i que l'alumnat pot repetir fins a 2 cursos acadèmics, pel que es pot romandre al centre fins als 18 anys com a màxim.

La normativa que regula aquesta etapa educativa és ek Decret 187/2015 de 25 d'agost i es pot consultar en el següent enllaç

El currículum per al proper curs 2016-2017 es composa de les matèries següents:

- Matèries comunes:

Aquestes matèries són obligatòries per a tot l'alumnat que imparteix el nivell educatiu al que fan referència. Venen definides pel Departament d'Ensenyament tant en la seva definició curricular com en la seva carrega horària al llarg del curs.

- Matèries optatives:

Els centres han d'oferir, en un dels tres primers cursos,  les matèries optatives de segona llengua estrangera, cultura clàssica i emprenedoria. A part d'aquestes dues el centre pot ofertar d'altres que consideri adients en concordànça amb el Projecte Educatiu de Centre.

- Treball de síntesi:

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

- Servei comunitari:

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.
El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de tercer i/o quart d'ESO, definides en el pla anual de centre.

Es poden matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l'any d'inici del curs i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament (enllaç aquí)

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. (enllaç aquí)

L'alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • Els programes de formació i inserció (PFI)
  • La formació de persones adultes

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés). A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries suspeses, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys. A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol de graduat o graduada en ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Institut Guinovarda
C/ Pompeu Fabra, 17
08784 Piera
Tel. 93 776 07 01
iesguinovarda@xtec.cat

Disseny 
María Millán García
(maria98millan@gmail.com)
Ignacio Martos Gómez
(igmartosgo@gmail.com)

Visites

1.png1.png2.png4.png7.png5.png
1
Online

Go to top